OTPC

โครงการจัดทำระบบ OTPC โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

คณะกรรมการบริหารนโยบาย ๑ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ ๑ นักเรียน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

นายโอฬาร ไชยประวัติ
ที่ปรึกษา/กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานกรรมการ

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานกรรมการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

นายอัชพร จารุจินดา
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

นายวรวิทย์ จำปีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

นายธาริต เพ็งดิษฐ์
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ

นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

นายวีระพันธุ์ วัชราทิตย์
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรรมการ

นายอรพงศ์ เทียนเงิน
กรรมการ

นางอาภัททรา ศฤงคารินกุล
กรรมการ

นางสาวอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล
กรรมการ

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการและเลขานุการร่วม

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการร่วม

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและเลขานุการร่วม

นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.อรทัย มูลคำ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

ทีมงานพัฒนาระบบ Learning System (LSystem)
นายพิพัฒน์ วัฒนศาสตร์
นายประธาน บุญเรือง
นางโสรัฐฎา ภุมวิภาชน์

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ดร.พิธาน พื้นทอง
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.เฉลิมชัย พันธุ์เลิศ
นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวรุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายทนงชัย บัวทอง
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
นายชัยวุฒิ โสภัย
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
นายมงคล จันทร์งาม
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
นายประชุม นิ่มหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพท.เชียงใหม่ เขต ๒

สนับสนุนด้านเทคนิค
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นายวิรัตน์ พึ่งสาระ
นักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
นายอนุชิต ชโลธร
วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโส
  
โรงเรียนทดลองนำร่อง
ผู้อำนวยการ อุทัย มูลเมืองคำ
โรงเรียนบ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
 
ห้องเรียนกรณีศึกษาการบูรณาการใช้แท็บเล็ตร่วมกับการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียน
พระสุนทร บุญสะอาด
รองผู้อำนวยการ รัชธีรินทร์ รักนา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

  
Home