การทดสอบแท็บเล็ต ณ โรงงาน SHENZHEN SCOPE SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO.,LTD